Evästeet

Evästeiden käyttö tällä sivustolla

Mitä evästeet ja mainostunnisteet ovat?

Käytämme palveluissamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (esim. pikseleitä ja tägejä), jäljempänä yhdessä ”evästeet”.

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista laitteellasi olevien tietojen tutkimista. 02 Taksin lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä 02 Taksin sivustolle.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston tai ko. sivuston pyynnöstä toisen osapuolen asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmansien osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Sosiaalisen median palveluiden yhteydessä tapahtuvaan käsittelyyn sovelletaan aina myös kyseisen sosiaalisen median palveluntarjoajan tietojenkäsittelyehtoja.

Sovelluksissa voidaan käyttää evästeiden sijasta mainostunnistetta, joka on käytännössä satunnainen merkkijono, joka muodostetaan käyttäjän laitteessa tai sovelluksessa. Esimerkki tällaisesta on Applen IDFA-tunniste.

Mihin evästeitä käytetään?

Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä.

Mihin mainostunnisteita käytetään?

Jos olet antanut suostumuksesi, 02Taksi sovelluksessa käytämme mainostarkoituksiin niin kutsuttua ”Advertising Identifier” (IDFA) -mainostunnistetta laitteille, joissa on iOS-käyttöjärjestelmä, ja ns. Advertising ID -mainostunnusta laitteille, joissa on Android. Nämä ovat iOS:n tai Androidin toimittamia tietylle päätelaitteelle osoitettuja, ei-pysyviä tunnistenumeroita.  Käytämme tunnistenumeroita voidaksemme tarjota sinulle yksilöityä mainontaa ja arvioidaksemme käyttöäsi. Voit koska tahansa poistaa IDFA-tunnisteen tai Advertising ID -tunnuksen laitteen asetuksista.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.

Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet, jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet).

Sovelluksissa käyttäjä voi hallita laitetunnisteiden käyttöä ja siihen liittyviä suostumuksia tilanteesta riippuen käyttämänsä päätelaitteen tai sovelluksen asetuksista.

Evästeasetusten muuttaminen

Mikäli haluat muuttaa verkkosivustojen osalta evästeasetuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi, klikkaa tästä.

Use of cookies on this website

What are cookies and advertising identifiers?

We use cookies and other similar technologies (e.g. pixels and tags) in our services, hereinafter together referred to as “cookies”.

A cookie is a small file stored on your terminal device that contains an anonymous, numeric identifier that allows us to identify and count the various browsers visiting our site. Cookies do not damage your terminal or your files. They cannot be used to spread viruses, nor can they scan the information on your device. In addition to 02 Taxi, third parties may also set cookies on the 02 Taxi website.

The so-called first-party cookies are listed in the address bar of the browser. In addition to these, our services use the so-called cookies from third parties, such as ad networks, measurement and tracking service providers, advertising technology providers, and social media services. Processing in connection with social media services is always subject to the data processing conditions of the social media service provider in question.

Applications may use an advertising ID instead of cookies, which is an unique user ID assigned to a mobile device to help advertising services personalizing their offers.  An example of this is Apple’s IDFA tag.

What are cookies used for?

We use cookies to improve our services, to display more relevant advertising, and to customize the content of our services and marketing messages.

What are advertising IDs used for?

If you have given your consent, in the 02Taxi application we will use the so-called ”Advertising Identifier” (IDFA) for advertising purposes on devices running the iOS operating system, and the so-called Advertising ID for devices running Android. These are non-permanent identification numbers assigned to a specific terminal by iOS or Android. We use identification numbers to provide you with personalized advertising and to evaluate your use of the service. You can remove the IDFA or Advertising ID from your device settings at any time.

Clearing cookies

The user can clear the cookie history from the settings of their web browser. This will remove the tag that is set in the browser and the network behavior profile based on it. This does not prevent new cookies from being stored in the browser.

Blocking cookies

The user can completely block the use of cookies in the web browser. In most browsers, the configuration is done in the browser’s privacy settings. This will prevent all cookies from being stored and may result in not all site functionality being enabled.

Many web browsers allow you to block cookies from third parties. In this case, the browser only allows cookies that come directly from the web service you are using. This is done in your browser settings (block all third-party cookies).

In applications, the user can control the use of device identifiers and related consents depending on the settings of the terminal or application they are using.

Changing cookie settings

If you want to change your cookie settings or cancel your consent, click here.

Användande av cookies på webbplatsen

Vad är cookies och annonsidentifierare?

Vi använder cookies och annan liknande teknik (t.ex. pixlar och taggar) i våra tjänster, nedan kallade ”cookies”.

En cookie är en liten fil lagrad på din terminal som innehåller en anonym, numerisk identifierare som gör att vi kan identifiera och räkna de olika webbläsare som besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din terminal eller dina filer. De kan inte användas för att sprida virus och de kan inte heller skanna informationen på din enhet. Förutom 02 Taxi kan tredje part också ställa in cookies på 02 Taxi-webbplatsen.

De så kallade First-party cookies anges i adressen eller webbplatsen i fråga. webbplatsen på begäran av den andra parten. Utöver dessa använder våra tjänster så kallade kakor från tredje part, såsom annonsnätverk, leverantörer av mät- och spårningstjänster, leverantörer av reklamteknologi och sociala medietjänster. Behandling i samband med sociala medietjänster är alltid föremål för villkoren för databehandling hos den aktuella leverantören av sociala medietjänster.

Appar kan använda en annonsidentifierare istället för cookies, som är en praktiskt taget slumpmässig sträng som genereras på en användares enhet eller applikation. Ett exempel på detta är Apples IDFA-tagg.

Vad används cookies till?

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster, för att visa mer relevant reklam och för att anpassa innehållet i våra tjänster och marknadsföringsmeddelanden.

Vad används annonsidentifierare till?

Om du har gett ditt samtycke kommer vi i applikationen 02Taxi att använda den så kallade ”Advertising Identifier” (IDFA) i reklamsyfte på enheter som kör iOS operativsystem, och den s.k. Advertising ID för enheter som kör Android. Dessa är icke-permanenta identifikationsnummer som tilldelats en specifik terminal av iOS eller Android. Vi använder identifieringsnummer för att ge dig personlig reklam och för att utvärdera din användning. Du kan när som helst ta bort IDFA eller Advertising ID från enhetens inställningar.

Rensa cookies

Användaren kan rensa cookiehistoriken från inställningarna i sin webbläsare. Detta tar bort taggen som ställts in i webbläsaren och nätverksbeteendeprofilen baserat på den. Detta förhindrar inte att nya cookies lagras i din webbläsare.

Blockerar cookies

Användaren kan helt blockera användningen av cookies i webbläsaren. I de flesta webbläsare görs konfigurationen i webbläsarens integritetsinställningar. Detta förhindrar att alla cookies lagras och kan leda till att inte alla webbplatsfunktioner aktiveras.

Många webbläsare tillåter dig att blockera cookies från tredje part. I det här fallet tillåter webbläsaren endast cookies som kommer direkt från den webbtjänst du använder. Detta görs i din webbläsarinställningar (blockerar alla cookies från tredje part).

I applikationer kan användaren styra användningen av enhetsidentifierare och relaterade samtycken beroende på inställningarna för den terminal eller applikation de använder.

Ändra cookieinställningar

Om du vill ändra dina cookieinställningar eller avbryta ditt samtycke, klicka här.

8.9.2022

Pin It on Pinterest