02 Taksi Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat 020202 Palvelut Oy:n (”02”) tarjoamia taksin tilaukseen ja tilauksen välittämiseen liittyviä palveluita (”Palvelu” tai ”Palvelut”) joita tarjotaan Suomessa. Käyttämällä palveluja niiden käyttäjä (”Käyttäjä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Yleistä

Käyttäjä voi käyttää Palvelua sekä puhelimitse että 02:n tarjoamien internet- ja mobiilisovelluspohjaisten kanavien (”02taksitilaus”) kautta. 02 tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. 02:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. 02 pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

02 ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. 02 tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti 02:n normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, 02 pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 02 ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli 02 suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei 02 ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

02 toimii tilausten välittäjänä Käyttäjän ja taksipalveluita tarjoavien yhteistyökumppaneiden (”Yhteistyökumppani”) välillä. Yhteistyökumppanit ovat taksipalveluita tuottavia 02:sta riippumattomia toimijoita.

Tilaamalla taksin Palveluiden kautta Käyttäjä tekee sitovan tilauksen taksikuljetuksesta. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Vastaanotettuaan Käyttäjän tilauksen 02 välittää tilauksen tiedot valitulle Yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä tilauksen tekstiviestillä tai ilmoituksella syntyy Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välille sitova sopimus Yhteistyökumppanin taksikuljetuksen ostamisesta (”Sopimus”). 02 ei ole osallisena tässä Sopimuksessa. Sopimuksen peruuttamisesta ennen kuljetuspalvelun toteutumista on sovittava Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. 02 pyrkii parhaansa mukaan yhdistämään Käyttäjät Yhteistyökumppaneihin mutta ei voi taata taksikuljetuspalveluiden saatavuutta. Erityisesti ruuhka-aikoina (juhlapyhät, -aatot, sesongit) taksikuljetuspalvelut voivat ruuhkautua.

Palvelun hinta ja maksaminen

02 veloittaa Palvelusta palveluhinnastonsa mukaan. Puheluhinnasto löytyy osoitteesta www.02taksi.fi/hinnoittelu. Taksikuljetuspalvelun hinta määräytyy valitun Yhteistyökumppanin hinnaston perusteella. Puhelintilausten yhteydessä 02 kertoo Käyttäjälle lain määräämällä tavalla Yhteistyökumppanin hinnoitteluperusteet. Yhteistyökumppani veloittaa taksimatkan hinnan oman käytäntönsä mukaan. 02 antaa pyydettäessä Käyttäjälle hinta-arvion kyydistä, mikäli sellainen on saatavissa. Hinta-arvion antaminen edellyttää matkan alkamis- ja loppumispisteen ilmoittamista Käyttäjän toimesta. Jos näitä ei ilmoiteta, 02 voi pyydettäessä antaa hinnoitteluperusteet Käyttäjälle. Ennakkoon tehdyistä tilauksista Yhteistyökumppani saattaa periä erillisen hinnastonsa mukaisen varausmaksun, joka suoritetaan Yhteistyökumppanille matkan maksamisen yhteydessä.

Aika-arviot

02 välittää Käyttäjälle Yhteistyökumppanin esittämän taksin saapumisaika-arvion tilauksen vahvistuksen yhteydessä, mikäli sellainen on saatavilla. Annettu saapumisaika-arvio on ainoastaan arvio, jonka toteutumista ei voida taata. Arvion oikeellisuuteen vaikuttavat esimerkiksi liikenne, ruuhkat ja sääolosuhteet. 02 tai Yhteistyökumppani ei vastaa aika-arvion oikeellisuudesta tai sen virheellisyydestä, eikä näistä mahdollisesti johtuneesta vahingosta Käyttäjälle.

Erityistoiveet ja -tarpeet

Käyttäjä voi puhelimitse tilausta tehdessään esittää erityistoiveita taksinkuljetuspalveluun liittyen, esimerkiksi auton kokoon, auton varusteluun, lemmikkien kyyditsemiseen tai lasten turvaistuinten tarpeeseen liittyen. 02 pyrkii parhaansa mukaan huomioimaan Käyttäjän tilauksen yhteydessä esittämät erityistoiveet välittäessään tilausta Yhteistyökumppaneille. Erityistoiveiden toteuttaminen on Yhteistyökumppanin vastuulla, eikä 02 voi taata kaikkien toiveiden toteutumista tai haluttujen lisäpalveluiden saatavuutta.

02 palvelee myös liikunta- ja toimintarajoitteisia käyttäjiä. Liikunta- ja toimintarajoitteisten Käyttäjien osalta taksikyytiä koskevat erityistoiveet voidaan ottaa vastaan ja välittää Yhteistyökumppaneille vain ennakkotilauksella.

02taksitilaus

02taksitilauksen käyttö edellyttää internet –yhteyttä, jonka käyttämisestä mobiililaitteilla saattaa aiheutua Käyttäjälle tiedonsiirtokustannuksia Käyttäjän teleoperaattorin hinnaston mukaisesti. Mikäli 02taksitilaus tehdään mobiililaitteen paikannukseen perustuvaan osoitteeseen, Käyttäjän tulee tarkistaa tilausosoitteen oikeellisuus. 02taksitilauksen mahdollisesti ilmoittama kyydin hinta perustuu Yhteistyökumppanin 02:lle toimittamaan tietoon. 02 ei vastaa 02taksitilauksen esittämän hinta-arvion oikeellisuudesta.

Palvelu käyttää käyttäjän laitteen paikannusominaisuuttaa esittääkseen hakutuloksia läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän on mahdollista käyttää Palvelua myös ilman paikannusta. Ominaisuuden saa kytkettyä pois laitteen asetuksista, jolloin Palvelu ei saa käyttöönsä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän sijaintitietoja käsitellään yleensä kertaluonteisesti ja säilytetään vain paikantavien Palvelujen tuottamiseksi tarvittavan ajan. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy 02 Taksin tietosuojaselosteesta.

Tietosuoja

02 kerää, käsittelee ja luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja Yhteistyökumppaneille Palvelun toteuttamiseksi näiden Käyttöehtojen ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Palvelujen toteuttamiseksi käsitellään ja luovutetaan Yhteistyökumppaneille seuraavat Käyttäjää koskevat tiedot: Käyttäjän nimi, Käyttäjän puhelinnumero, lähtöpaikan osoite, määräpaikan osoite sekä tiedot mahdollisista erityistoiveista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy tilauksen tietojen, mukaan lukien tilausta varten tarvittavien henkilötietojen, edellä kuvatun mukaisen käytön ja luovutuksen Yhteistyökumppaneille.

Virheet, vastuukysymykset ja asiakaspalaute

Yhteistyökumppani on vastuussa Sopimuksen mukaisen taksikuljetuspalvelun suorittamisesta ja siihen sovelletaan Yhteistyökumppanin omia palveluehtoja. Mikäli Sopimuksen mukaisessa taksikuljetuspalvelun suorittamisessa on ongelmia tai virheitä, Käyttäjä voi olla suoraan yhteydessä Sopimuksen osapuolena olevaan Yhteistyökumppaniin.

02 ei vastaa Yhteistyökumppanin velvollisuudesta täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. 02:n velvollisuudet rajoittuvat tilauksen välittämiseen Käyttäjältä Yhteistyökumppanille. 02 välittää tilaukset Yhteistyökumppaneille Käyttäjän antamien tietojen mukaisesti eikä 02 vastaa virheellisillä osoite- tai yhteystiedoilla tehtyjen tilausten toteutumisesta. Kaikki puhelimitse tulleet tilaukset nauhoitetaan. Siinä laajuudessa, kun laki sallii, 02 rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa 02:n kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Yhteistyökumppaneiden suorittamaa taksikuljetuspalvelua koskeva palaute tulee ohjata suoraan Yhteistyökumppanille. 02 ottaa vastaan sen Palveluita koskevaa asiakaspalautetta osoitteessa https://02taksi.fi/yhteydenotto/

Voimassaolo

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palveluita. 02 voi tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot on nähtävillä 02:n internetsivuilla.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. 02 ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa 02:n Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näiden Käyttöehtojen mukaisia Palveluita tarjotaan Suomen alueella ja niihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-Käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Pin It on Pinterest